Blog

Polisolokata a kredyt hipoteczny

Polisolokata jest szczególnym typem umowy ubezpieczenia, w której cześć składki ubezpieczeniowej jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeń. W założeniu ma ona zapewnić z jednej strony ochronę życia, a z drugiej możliwość pomnażania swoich oszczędności. Tyle teorii. W praktyce większość osób, która nabyła tego typu produkt straciła część swoich środków zarówno z powodu niezbyt skutecznego inwestowania środków przez towarzystwo ubezpieczeń jak i z powodu wysokich opłat z zarządzanie.

Spis treści

Polisolokata a kredyt hipoteczny? Polisolokaty były jednak oferowane także przez banki przy okazji zawierania umów kredytów hipotecznych. Miały one z jednej strony stanowić zabezpieczenie kredytu, a z drugiej umożliwiały wzięcie kredytu na korzystniejszych warunkach (obniżona marżą i brak prowizji). Bankiem, który chyba najszerzej stosował tę metodę sprzedaży był Deutsche Bank. Niniejszy tekst ma odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku takich polis można odzyskać jakieś pieniądze.

Opłaty likwidacyjne

Opłata likwidacyjna to opłata pobierana przez towarzystwo ubezpieczeń za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została ona zawarta. Bez znaczenia jest tutaj czy umowa mówi wprost o opłacie, czy też przewiduje wypłacenia jedynie określonego procentu wartości rachunku. Skutek jest ten sam i tak samo są traktowane obydwa typu postanowień przez orzecznictwo sądowe. A traktowane są one jako niedozwolone (inaczej abuzywne) postanowienia umowne. Oznacza to, że nie wiążą one konsumenta, czyli tak jakby nigdy nie zostały one wprowadzone do umowy. Jeżeli zatem przy rozwiązaniu umowy towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaca wszystkich środków, powołując się na postanowienia umowy, można dochodzić zwrotu zatrzymanej części środków. Umowami, w których występują takie postanowienia są np. oferowane przez Vienna Life (dawna Skandia):

  • db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania
  • db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator I
  • db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator II
  • db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator III

Więcej na temat jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty Vienna Life można przeczytać we wpisie pt. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia).

Popularną umową była także db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie, oferowana przez Generali. Postępowanie przeciwko temu towarzystwu ubezpieczeń szerzej opisuję w tekście pt. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Generali.

Polisolokata a kredyt hipoteczny

Sporna jest kwestia czy fakt uzyskania korzystniejszych warunków kredytu hipotecznego wpływa na możliwość odzyskania opłaty likwidacyjnej. Towarzystwa ubezpieczeń oczywiście twierdzą, że nie. Na szczęcie orzecznictwo (a przynajmniej jego przeważająca część) stoi na stanowisku, że preferencyjne warunki kredytu nie mają żadnego znaczenia. Wskazać tu można przykładowo na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt: V Ca 2685/22, gdzie Sąd stwierdził m.in. że oceny wzorca umownego dokonuje się w ramach jednego stosunku umownego, co oznacza, że przy ocenie treści stosunku prawnego łączącego konsumenta z towarzystwem ubezpieczeń nie można brać pod uwagę umowy kredytu zawartej z bankiem. Ponadto to towarzystwo ubezpieczeń wprowadziło do mowy niedozwolone postanowienia umowne, a więc musiało się liczyć od początku z koniecznością zwrotu nienależnie zatrzymanych pieniędzy. Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2024 r., sygn.. akt: V Ca 3316/23, wskazując, że:

„W ocenie jednak Sądu Okręgowego brak stwierdzenia abuzywności kwestionowanych w sprawie postanowień prowadziłby jednak do usankcjonowania stanu, w którym równowaga kontraktowa jest w istotny sposób zachwiana na niekorzyść ubezpieczającego – konsumenta. Wskazać bowiem w pierwszej kolejności należy, iż treść przedmiotowej umowy nie ma się nijak do zawieranej z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny. Tymczasem oceny abuzywności wzorca umownego dokonuje się w ramach jednego stosunku prawnego”

Oba wyroki były wyrokami II instancji, które są prawomocne. Pokazuje to, że orzecznictwo przechyla się na stronę konsumentów. W mojej ocenie jest to podejście jak najbardziej prawidłowe. To, że bank stosował zachęty w postaci obniżenia prowizji  czy marży, aby „sprzedać polisolokatę”, jest indywidualną sprawą banku jako agenta, któremu zależy na prowizji od sprzedanej polisy. Sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego byłoby przyjęcie, ze bank altruistycznie obniża konsumentowi prowizję oraz marżę i na tym traci, aby umożliwić swojemu klientowi zakupienie polisolokaty. Otrzymywana przez bank prowizja za sprzedaż polisy musiała być na tyle znaczna, aby zrekompensować korzyści na kredycie i wygenerować dodatkowy zysk. Dodatkowy przy tym bank otrzymywał dodatkowe zabezpieczenie kredytu, co również było w jego interesie.

Przedawnienie roszczeń z polisolokat

Okresy przedawnienia różnią się zależności do tego, kiedy polisolokata została zamknięta. Jeżeli nastąpiło to przed 9 lipca 2018 r. wówczas termin przedawnienia wynosi 10 lat, jeżeli po tej dacie – 6 lat. Istotne jest jednak, że Sąd Najwyższy przesądził, że bieg terminu przedawnienia nie może rozpocząć się wcześniej niż wtedy gdy konsument dowiedział się o swoim prawie żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej. Jeżeli zatem wcześniej nie byli Państwo świadomi swoich praw, nic straconego, nadal jest szansa na odzyskanie pomiędzy. Więcej na temat przedawnienia można przeczytać we wpisie pt. Polisolokaty przedawnienie.

Polisolokaty Kancelaria Kraków

Wiele osób, którym pomogłam odzyskać pieniedze z polisolokat zawarło te umowy w związku z umową kredytu hipotecznego. Postępowania tego typu są trudniejsze od „standardowych” jednak można je wygrać. Jak wynika z mojego doświadczenia, dobrze przygotowana argumentacja może przekonać Sąd do naszych racji. Warto zatem rozważyć dochodzenie zwrotu opłaty likwidacyjnej.


Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt