NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo to nie tylko majątek i ludzie je tworzący. Często bowiem o jego wartości świadczy ekskluzywna wiedza, która zapewnia przewagę nad konkurencją. Mowa nie tylko o tzw. know-how, czyli, ogólnie rzecz biorąc, wiedzy przydatnej w wykonywaniu określonej działalności gospodarczej. Częstokroć może tutaj chodzić o listy klientów lub dostawców wraz ze stosowanymi stawkami i marżami. W myśl przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile – tutaj kluczowa przesłanka – uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Warto przy tym pamiętać, że naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie należy rozpatrywać jedynie w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej za delikt. Jest to bowiem czyn nieuczciwej konkurencji. Relewantna będzie tu także odpowiedzialność karna. Z perspektywy odpowiedzialności karnej istotne są tu przede wszystkim następujące przestępstwa:

  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji),
  • naruszenie tajemnicy służbowej (art. 266 k.k.).

Osoby zainteresowane odsyłam do odrębnego wpisu: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23 u.z.n.k.). Moja praktyka obejmuje właśnie zagadnienia związane z przestępstwem bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez byłych członków zarządu i byłych pracowników. 

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt