Oskarżony

Osoba oskarżona (podejrzana) o popełnienie przestępstwa jest tym podmiotem, którego interesy w toku postępowania karnego wymagają szczególnej ochrony. To właśnie jeg wolność, mienie oraz dobre imię są tutaj zagrożone. Ważne jest, aby już przy pierwszych czynnościach przed organami ścigania sprawca czynu zabronionego, oskarżony (podejrzany), miał zapewnioną profesjonalną pomoc prawną. Warto przy tym pamiętać, że zanim zostanie on przesłuchany w charakterze podejrzanego i pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, w tym o prawie do odmowy składania wyjaśnień, często występuje w sprawie w charakterze świadka. Jego początkowe dyspozycje mogą zaważyć na dalszym kierunku postępowania. Porada prawna adwokata, jego udział w przesłuchaniu w charakterze pełnomocnika świadka, są w tych sytuacjach nieocenione. 

Obrona w sprawach karnych nie kończy się na prawomocnym wyroku. Na etapie postępowania wykonawczego rozważenia może wymagać odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego tudzież wniosek o  warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary. Osobie skazanej również przysługują rozmaite środki prawne, czego powinna być ona świadoma.

Jako adwokat w sprawach karnych oferuję następujące usługi:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych na temat ryzyka odpowiedzialności karnej;
 • obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej;
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym;
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego;
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku nakazowego) oraz innych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania, skarga na wyrok sądu odwoławczego)
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • reprezentacja w sprawach o ułaskawienie;
 • obrona w postępowaniu ekstradycyjnym.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Jako profesjonalista, gwarantuję pełną poufność informacji przekazanych mi podczas spotkania.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt