Blog

Jak uzasadnić wniosek o dozór elektroniczny?

Aby sąd penitencjarny udzielił zezwolenia na dozór elektroniczny, muszą być spełnione określone przesłanki. Przesłanki te zostały pokrótce przedstawione we wpisie: SDE, czyli system dozoru elektronicznego. Sąd nie zajmuje się jednak tą kwestią z urzędu, a jedynie na wniosek osoby uprawnionej. Jeśli skazany chce odbywać karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym, musi zatem złożyć stosowny wniosek. To, jak powinien wyglądać taki wniosek, przedstawiłam w poprzednim wpisie: Wzór wniosku o dozór elektroniczny.

Spis treści

Samo złożenie wniosku o SDE, nie gwarantuje jednak udzielenia przez sąd zezwolenia na obywanie kary w warunkach wolnościowych. Niektóre z przesłanek dozoru mają charakter ocenny, a ich spełnienie zależy od uznania sądu. Z tego też powodu jednym z istotniejszych elementów wniosku o dozór elektroniczny jest uzasadnienie – to ono przekonać ma są, że wniosek jest zasadny. Dziś zatem wskazówki, jak uzasadnić wniosek o dozór elektroniczny.

Uzasadnienie przesłanek formalnych

Od czego zacząć uzasadnienie? Najlepiej od wskazania szczegółów dotyczących zapadłego wyroku oraz orzeczonej kary pozbawienia wolności. Mowa tu w szczególności o oznaczeniu sądu, który wydał orzeczenie, dacie wydania wyroku oraz sygnaturze akt. W miejscu tym podać od razu należy karę, która została orzeczona z podkreśleniem, że nie przekracza ona 1 roku. Odnieść się również należy do kwestii recydywy wielokrotnej, która stanowić będzie przeszkodę dla SDE. Wskazujemy zatem, że skazany nie był wcześniej karany, a jeżeli miało to miejsce – że obecne skazanie nie nastąpiło w ramach recydywy wielokrotnej z art. 64 § 2 k.k.

Jednym z warunków formalnych dozoru elektronicznego jest miejsce stałego pobytu. W uzasadnieniu odnieść się zatem można do tej kwestii, wskazując nie tylko adres, pod którym będzie wykonywana kara w systemie dozoru elektronicznego, lecz również, w miarę potrzeby, tytuł prawny do lokalu. W miejscu tym podać zarazem trzeba ewentualnych domowników, z uwzględnieniem, czy są to osoby pełnoletnie, czy niepełnoletnie. Pamiętać trzeba, że każda osoba pełnoletnia musi wyrazić zgodę na odbywanie przez skazanego kary w miejscu zamieszkania oraz na kontrolę urządzeń elektronicznych przez podmiot dozorujący.

Jeśli skazany rozpoczął już odbywanie kary, należy dodatkowo omówić tę kwestię, wskazując datę rozpoczęcia oraz zakład karny. Z drugiej strony, jeśli skazany dostał wezwanie do odbywania kary, również należy to uwzględnić w uzasadnieniu. Wskażmy zatem datę, w której ma on się zgłosić do zakładu karnego, oraz adres danej placówki. Zasadny będzie w tym kontekście wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary!

Uzasadnienie przesłanek materialnych

Warunkiem udzielenia zezwolenia na SDE jest pozytywna ocena sądu co do tego, że zostaną w ten sposób osiągnięte cele wychowawcze i prewencyjne kary. Nie udzieli on również zezwolenia na dozór elektroniczny, jeśli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego będą przemawiać za osadzeniem go w zakładzie karnym. Okoliczności te są rzecz jasna ocenne i podlegają uznaniu sądu. W tym też zakresie można mówić o przesłankach “materialnych” – w odróżnieniu od sztywnych przesłanek formalnych.

Oceniając, czy w danym przypadku spełnione są materialne przesłanki dozoru elektronicznego, sąd bierze pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze przedstawiają się następująco:

  • jakie przestępstwo zostało popełnione oraz jakie były okoliczności jego popełnienia, 
  • jaki jest stosunek skazanego do pełnionego czynu,
  • jak wyglądało życie skazanego przed i po popełnieniu przestępstwa,
  • jaki jest stopień demoralizacji skazanego, w tym czy po wydaniu wyroku skazującego skazany podjął działania prowadzące do zmiany sposobu życia,
  • jaka jest sytuacja życiowa i rodzinna skazanego.

W uzasadnieniu należy zatem podać wszystkie argumenty, które będą w stanie przekonać sąd, że w przypadku przestępstwa popełnionego przez skazanego wystarczające będzie zastosowanie dozoru elektronicznego. Bardzo ważne jest odpowiednie opisanie stosunku do dokonanego przestępstwa. Chodzi tu o postawę skazanego, czyli o to, że zrozumiał on naganność swojego postępowania i wagę naruszonych norm prawnych, oraz że wyraża skruchę i chęć poprawy. Nie można przy tym umniejszać znaczenia popełnionego czynu, a należy się skupić na wyrażonym żalu oraz na działaniach, które mają zapewnić skuteczną resocjalizację. Wszystkie te elementy najlepiej zawrzeć w formie oświadczenia skazanego.

Niezwykle istotne jest odniesienie się do planów skazanego na przyszłość, np. podjęcie pracy czy rozpoczęcie terapii uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Warto zatem już w samym wniosku zaproponować nałożenie na skazanego konkretnych obowiązków. Przykładowo może być to podjęcie pracy zarobkowej w przypadku przestępstwa niealimentacji. Potrzebę zarobkowania warto zarazem uzasadnić, powołując się na ewentualną trudną sytuację majątkową rodziny skazanego. Z drugiej strony, jeśli w danym przypadku zachodzi konieczność opieki nad członkiem rodziny, który nie może liczyć na pomoc ze strony innych osób niż skazany, w uzasadnieniu wniosku o SDE także warto zwrócić na to uwagę sądu.

Należy pamiętać, że wszystkie okoliczności, na które się powołujemy, należy poprzeć stosownymi dokumentami. Chodzi tu przykładowo o zaświadczenie pracodawcy, dokumentację medyczna czy też oświadczenia członków rodziny. Gołosłowne wskazanie argumentów we wniosku może być niewystarczające do przekonania sądu co do naszych racji. Podkreślić zarazem trzeba, że okoliczności podane we wniosku powinny się opierać na prawdzie. Jeśli skazany nie będzie się wywiązywał się z nałożonych obowiązków, zezwolenie na SDE może być cofnięte.

Wniosek o dozór elektroniczny: pomoc prawna adwokata do spraw karnych

W świetle powyższego, prawidłowe sporządzenie wniosku o dozór elektroniczny oraz jego uzasadnienie nie jest zadaniem prostym. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele szczegółów, które mogą zadecydować o powodzeniu składanego wniosku. Niewystarczające może być zatem posłużenie się samym „suchym” wzorem znalezionym w Internecie czy też oparcie się na argumentach, które dotyczyły innej osoby. Warto skonsultować się w tym zakresie z adwokatem, który doradzi jakie elementy powinny być uwypuklone.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt