Blog

Odwołanie od decyzji sanepidu o nałożeniu kary pieniężnej

Za naruszenie poszczególnych zakazów i nakazów w związku z pandemią koronawirusa grożą nam sankcje dwojakiego rodzaju: sankcje karne oraz sankcje administracyjne. W rachubę wchodzą tu zasadniczo kary finansowe. Na gruncie prawa wykroczeń maksymalna grzywna wynieść może 500 zł. W przypadku administracyjnej kary pieniężnej górna granica wynosi 30.000 zł. Kwestia odwołania od mandatu karnego poruszana była w jednym z wcześniejszych wpisów. W miejscu tym zwrócić chciałabym uwagę na odwołanie od decyzji sanepidu. Choć nie mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością karną, to sankcja administracyjna jest wysoce represyjna.

Spis treści

Kary pieniężne nakładane przez sanepid

Tytułem wstępu, administracyjne kary pieniężne nie są nakładane przez funkcjonariuszy Policji. W razie stwierdzenia przypadku naruszania obowiązujących w czasie pandemii obostrzeń, policjant może zawiadomić sanepid. Sankcja administracyjna nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i doręczana na adres „ukaranego”.

Podstawa prawna do nakładania sankcji administracyjnych za naruszenie zakazów lub nakazów obowiązujących w stanie epidemii wprowadzona została dopiero w związku z pandemią koronawirusa. Do ustawy o chorobach zakaźnych dodane zostały przepisy o karach pieniężnych. I tak, za naruszenie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5.000 zł do 30.000 zł. Za naruszenie zakazu korzystania z terenów zielonych, w tym parków i bulwarów, grozi z kolei kara od 10.000 zł do 30.000 zł, podobnie jak za złamanie zakazu organizowanie zgromadzeń lub spotkań towarzyskich.

Decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z powyższym, to państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje w przedmiocie ukarania administracyjną karą pieniężną. Zgodnie z ogólnymi zasadami, wysokość kary powinna uwzględniać w szczególności wagę i okoliczności naruszenia prawa, jak również częstotliwość naruszania zakazu tego samego rodzaju. Jeśli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa, organ powinien nawet odstąpić od nałożenia kary i poprzestać na pouczeniu.

Co istotne, decyzja o nałożeniu kary podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jeśli państwowy powiatowy inspektor sanitarny nałoży na nas karę, powinniśmy ją opłacić w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia decyzji.

Czy możliwy jest zbieg grzywny i administracyjnej kary pieniężnej?

W zakresie, w jakim za naruszenie obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, może zostać wymierzona zarówno kara grzywny za wykroczenie, jak i sankcja administracyjna, zastanawiać się można, czy jednostka może ostać „podwójnie” ukarana…? Co do zasady takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli za to samo zachowanie strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie i kara ta spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ powinien odstąpić od kary i poprzestać na pouczeniu.

Odwołanie od decyzji sanepidu

Choć decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej jest natychmiast wykonalna, odwołanie od decyzji sanepidu w dalszych ciągu jest możliwe. Zastosowanie znajdują tutaj ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym, zgodnie z którymi od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu odwoławczego. Od decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego można się odwołać do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (inspektora powiatowego), którzy przekaże je do organu odwoławczego.

W odwołaniu może kwestionować zarówno sam fakt nałożenia kary pieniężnej, w tym brak odstąpienia od ukarania z uwagi na znikomą wagę naruszenia. Odwołanie od decyzji sanepidu może również zmierzać do zakwestionowania wysokości nałożonej kary. Odnotować w tym miejscu trzeba, że kary administracyjne wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa są niewspółmiernie wysokie. Naruszenie podobnych zakazów w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub stanu stanowi wykroczenie, za które maksymalnie można wymierzyć karę aresztu lub karę grzywny w wysokości 5.000 zł. Na okoliczność tę warto zwrócić uwagę w odwołaniu, podobnie jak na ewentualny przypadek wcześniejszego ukarania mandatem.

Skarga do sądu wojewódzkiego

Odwołanie od decyzji sanepidu w toku instancji to nie jedyny środek prawny, jaki przysługuje stronie. Jeśli państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzyma decyzję o wymierzeniu kary, sprawę można skierować dalej do sądu administracyjnego. Od decyzji organu drugiej instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dalszej zaś kolejności – kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowanie

Czy odwołanie od decyzji sanepidu ma sens? Jak najbardziej. Kwestionować można nie tylko samą wysokość wymierzonej kary, lecz również podstawę jej wymiaru. O czym już dziś dużo się mówi, ogłoszenie stanu epidemii uprawnia organów państwowych do wprowadzania tak daleko idących ograniczeń jak zakaz przebywania w miejscach publicznych.

Niezależnie od odwołania od decyzji, osoba ukarana powinna pamiętać o innych możliwościach złagodzenia sankcji administracyjnej. Jak wynika z ogólnych przepisów o postępowaniu administracyjnym, może ona wnosić o odroczenie terminu wykonania kary bądź rozłożenie kary na raty, jak również umorzenie kary w części lub całości, a przynajmniej umorzenie odsetek za zwłokę.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt