Blog

Odwołanie od decyzji sanepidu o nałożeniu kary pieniężnej

Za naruszenie poszczególnych zakazów i nakazów w związku z pandemią koronawirusa grożą nam sankcje dwojakiego rodzaju: sankcje karne oraz sankcje administracyjne. W rachubę wchodzą tu zasadniczo kary finansowe. Na gruncie prawa wykroczeń maksymalna grzywna wynieść może 500 zł. W przypadku administracyjnej kary pieniężnej górna granica wynosi 30.000 zł. Kwestia odwołania od mandatu karnego poruszana była w jednym z wcześniejszych wpisów. W miejscu tym zwrócić chciałabym uwagę na odwołanie od decyzji sanepidu. Choć nie mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością karną, to sankcja administracyjna jest wysoce represyjna.

Spis treści

Kary pieniężne nakładane przez sanepid

Tytułem wstępu, administracyjne kary pieniężne nie są nakładane przez funkcjonariuszy Policji. W razie stwierdzenia przypadku naruszania obowiązujących w czasie pandemii obostrzeń, policjant może zawiadomić sanepid. Sankcja administracyjna nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i doręczana na adres „ukaranego”.

Podstawa prawna do nakładania sankcji administracyjnych za naruszenie zakazów lub nakazów obowiązujących w stanie epidemii wprowadzona została dopiero w związku z pandemią koronawirusa. Do ustawy o chorobach zakaźnych dodane zostały przepisy o karach pieniężnych. I tak, za naruszenie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5.000 zł do 30.000 zł. Za naruszenie zakazu korzystania z terenów zielonych, w tym parków i bulwarów, grozi z kolei kara od 10.000 zł do 30.000 zł, podobnie jak za złamanie zakazu organizowanie zgromadzeń lub spotkań towarzyskich.

Decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z powyższym, to państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje w przedmiocie ukarania administracyjną karą pieniężną. Zgodnie z ogólnymi zasadami, wysokość kary powinna uwzględniać w szczególności wagę i okoliczności naruszenia prawa, jak również częstotliwość naruszania zakazu tego samego rodzaju. Jeśli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa, organ powinien nawet odstąpić od nałożenia kary i poprzestać na pouczeniu.

Co istotne, decyzja o nałożeniu kary podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jeśli państwowy powiatowy inspektor sanitarny nałoży na nas karę, powinniśmy ją opłacić w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia decyzji.

Czy możliwy jest zbieg grzywny i administracyjnej kary pieniężnej?

W zakresie, w jakim za naruszenie obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, może zostać wymierzona zarówno kara grzywny za wykroczenie, jak i sankcja administracyjna, zastanawiać się można, czy jednostka może ostać „podwójnie” ukarana…? Co do zasady takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli za to samo zachowanie strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie i kara ta spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ powinien odstąpić od kary i poprzestać na pouczeniu.

Odwołanie od decyzji sanepidu

Choć decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej jest natychmiast wykonalna, odwołanie od decyzji sanepidu w dalszych ciągu jest możliwe. Zastosowanie znajdują tutaj ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym, zgodnie z którymi od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu odwoławczego. Od decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego można się odwołać do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (inspektora powiatowego), którzy przekaże je do organu odwoławczego.

W odwołaniu może kwestionować zarówno sam fakt nałożenia kary pieniężnej, w tym brak odstąpienia od ukarania z uwagi na znikomą wagę naruszenia. Odwołanie od decyzji sanepidu może również zmierzać do zakwestionowania wysokości nałożonej kary. Odnotować w tym miejscu trzeba, że kary administracyjne wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa są niewspółmiernie wysokie. Naruszenie podobnych zakazów w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub stanu stanowi wykroczenie, za które maksymalnie można wymierzyć karę aresztu lub karę grzywny w wysokości 5.000 zł. Na okoliczność tę warto zwrócić uwagę w odwołaniu, podobnie jak na ewentualny przypadek wcześniejszego ukarania mandatem.

Skarga do sądu wojewódzkiego

Odwołanie od decyzji sanepidu w toku instancji to nie jedyny środek prawny, jaki przysługuje stronie. Jeśli państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzyma decyzję o wymierzeniu kary, sprawę można skierować dalej do sądu administracyjnego. Od decyzji organu drugiej instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dalszej zaś kolejności – kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowanie

Czy odwołanie od decyzji sanepidu ma sens? Jak najbardziej. Kwestionować można nie tylko samą wysokość wymierzonej kary, lecz również podstawę jej wymiaru. O czym już dziś dużo się mówi, ogłoszenie stanu epidemii uprawnia organów państwowych do wprowadzania tak daleko idących ograniczeń jak zakaz przebywania w miejscach publicznych.

Niezależnie od odwołania od decyzji, osoba ukarana powinna pamiętać o innych możliwościach złagodzenia sankcji administracyjnej. Jak wynika z ogólnych przepisów o postępowaniu administracyjnym, może ona wnosić o odroczenie terminu wykonania kary bądź rozłożenie kary na raty, jak również umorzenie kary w części lub całości, a przynajmniej umorzenie odsetek za zwłokę.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Kategorie
Najcześciej czytane
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt