Blog

Wzór wniosku o dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego (w skrócie SDE) umożliwia wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przy jednoczesnym poddaniu skazanego kontroli za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie w każdym przypadku będzie jednak istniała możliwość starania się o SDE. W szczególności, kara orzeczona wobec skazanego nie może przekraczać 1 roku pozbawienia wolności. Więcej informacji w tym przedmiocie znajdą Państwo w odrębnym wpisie: SDE, czyli system dozoru elektronicznego. W tym miejscu chciałabym omówić wzór wniosku o dozór elektroniczny.

Spis treści

Wniosek o dozór elektroniczny (SDE)

Kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego wyłącznie na podstawie zezwolenia sądu penitencjarnego. W samym wyroku skazującym brak będzie odniesienia do systemu wykonywania kary. Decyzja, czy skazany będzie wykonywał karę w zakładzie karnym, czy w systemie dozoru elektronicznego, zapadanie na etapie postępowania wykonawczego. Notabene, sądem penitencjarnym, właściwym w kwestiach wykonania kary, jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca pobytu osoby skazanej.

Co istotne, o dozorze elektronicznym sąd penitencjarny nie orzeka z urzędu. Aby uzyskać zezwolenie na SDE, osoba uprawniona musi złożyć stosowny wniosek. Innymi słowy, jeśli oskarżonemu zostanie wymierzona kara bezwzględnego pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku, i rozstrzygnięcie w tym przedmiocie stanie się prawomocne, należy do sądu penitencjarnego złożyć osoby wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek ten jest wolny od opłat.

Jak powinien wyglądać wniosek o dozór elektroniczny? Oto przykład.

Wzór wniosku o SDE

Kraków, dnia 29 grudnia 2019 r.

Imię i nazwisko skazanego
Dokładny adres zamieszkania

Sąd Okręgowy w Krakowie
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru
nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Wniosek
o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Działając na podstawie art. 43lc w zw. z art. 43la § 1-3 k.k.w., niniejszym wnoszę o udzielenie zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy, orzeczonej wobec mnie mocą wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział III Karny, z dnia ________, sygn. akt _________, utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Jednocześnie, w oparciu o art. 9 § 4 k.k.w., wnoszę o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

W załączeniu przedkładam:

  • pisemną zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących, na pozostawanie przeze mnie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu pobytu w wyznaczonym czasie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika, jak również
  • propozycję harmonogramu, określającego przedział czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia z osobna, w których byłbym uprawniony do oddalenia się z miejsca stałego pobytu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy odnieść się do wszystkich przesłanek warunkujących udzielenie zezwolenia na SDE ze szczególnym uwzględnieniem celów kary. Kwestii tej poświęcony zostanie odrębny wpis.

Podpis osoby składającej wniosek

Objaśnienie

Standardowe elementy każdego pisma kierowanego do sądu są następujące: miejsce i data sporządzenia pisma, oznaczenie osoby wnoszącej pismo wraz z dokładnym adresem oraz oznaczenie organu, do którego pismo jest kierowane. Tytuł pisma ma charakter jedynie porządkowy. Jego błędne oznaczenie nie rodzi negatywnych konsekwencji, ponieważ sąd zobowiązany jest do analizy jego właściwej treści. Kluczowe jest tym samym jednoznaczne określenie żądania: tutaj udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. O ile zawsze warto podać podstawę prawną wniosku, tak nie jest to element obligatoryjny.

Na wstępie wniosku o dozór elektroniczny warto zawrzeć dodatkowy wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Samo złożenie wniosku o SDE nie wywołuje takiego skutku, wobec czego skazany może być wezwany do stawienia się w zakładzie karnym jeszcze przed podjęciem przez sąd penitencjarny decyzji. Co wymaga przy tym zastrzeżenia, jeśli skazany ubiegający się o dozór elektroniczny odbywa już karę pozbawienia wolności, taki dodatkowy wniosek będzie rzecz jasna zbędny.

Już we wniosku o dozór elektroniczny można również zawrzeć propozycję harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Na co zwracano już uwagę w przywołanym wcześniej wpisie dotyczącym SDE, sąd penitencjarny określa przedział czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany może oddalić się ze wskazanego miejsca. Warto samemu zaproponować sądowi taki harmonogram.

Uwagi końcowe

Powyższy wzór wniosku ma charakter przykładowy, podobnie jak liczne wzory dostępne w internecie. W zależności od danego stanu faktycznego, w szczególności od etapu postępowania wykonawczego, na którym skazany ubiega się o SDE, wniosek zawierać będzie inne elementy. Podług tych elementów sporządzić zarazem trzeba uzasadnienie – tak, aby przekonać sąd o zasadności udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zawsze warto się w tej kwestii skonsultować z adwokatem.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt