PRZESTĘPSTWA UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Z działalnością gospodarczą nieodłącznie wiąże się ryzyko utraty płynności finansowej i zagrożenie stanem niewypłacalności. W ramach gospodarki wolnorynkowej wszystko zależy od aktualnej koniunktury. Postępowanie restrukturyzacyjne, sanacyjne czy upadłościowe pomóc mają przedsiębiorcy uporać się z problemami finansowymi. Co więcej, w określonych wypadkach przedsiębiorca zobligowany jest już przez przepisy prawa do ogłoszenia bankructwa, a żądać tego mogą nawet jego wierzyciele. Jak każda procedura, także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne może być oczywiście przedmiotem nadużycia, a określone działania (zaniechania) dłużnika zagrożone są sankcją karną.  Przykładem jest już sam brak wniosku o ogłoszenie upadłości, o czym mowa we wpisie: Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie (art. 586 k.s.h.).

W swej praktyce adwokackiej świadczę pomoc prawną zarówno dla osób podejrzanych oskarżonych o  popełnienie przestępstw związanych z restrukturyzacją, sanacją i upadłością. Zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

 • niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie – art. 586 k.s.h.
 • podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 522 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • podanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku – art. 522 ust. 2 Prawa upadłościowego
 • niewydanie syndykowi majątku, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów – art. 523 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – art. 373 § 1 Prawa upadłościowego
 • udzielenie nieprawdziwych informacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym – art. 399 Prawa restrukturyzacyjnego
 • niewydanie zarządy ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących majątku – art. 400 Prawa restrukturyzacyjnego

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt