PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej (łącznie nazywane prawem własności intelektualnej) stanowią szczególny przedmiot ochrony. Ustawodawca wychodzi z założenia, że jeżeli chcemy, aby twórcy tworzyli, należy przyznać prawną ochronę temu, co tworzą. Oczywiście podstawowym narzędziem ochrony jest tutaj prawo cywilne i katalog roszczeń, które przysługują uprawnionemu w odpowiednim układzie faktycznym. Zdarza się jednak, że ochrona cywilnoprawna okazuje się niewystarczająca. Wówczas pojawia się prawo karne, którego zadaniem jest wzmocnienie ochrony twórców. 

Jako adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

 • przywłaszczenie autorstwa (art. 303 ustawy prawo własności przemysłowej);
 • zgłoszenie do rejestracji przez nieuprawnionego (art. 304 ustawy prawo własności przemysłowej);
 • wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów (art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej);
 • plagiat (art. 115 prawa autorskiego);
 • bezprawne rozpowszechnianie (art. 116 prawa autorskiego);
 • bezprawne utrwalanie albo zwielokrotnianie (art. 117 prawa autorskiego);
 • obrót nielegalnymi kopiami (art. 118 prawa autorskiego);
 • wytwarzanie i używanie narzędzi do usuwania zabezpieczeń (art. 1181 prawa autorskiego); 
 • utrudnianie kontroli ZAiKS (art. 119 prawa autorskiego).

Sprawy o przestępstwa związane z naruszeniem praw własności intelektualnej zazwyczaj nie należą do łatwych i oczywistych. Bardzo często trudno jest ustalić, czy rzeczywiście dane prawo zostało naruszane, i czy dane zachowanie wymaga reakcji prawnokarnej. Zwłaszcza w przypadku przywłaszczenia autorstwa (plagiatu) nie obejdzie się bez opinii biegłego z zakresu praw własności intelektualnej. Mieć należy jednocześnie na względzie, że przepisy karne wykorzystuje się w tych przypadkach także jako środek nacisku na druga stronę celem wyegzekwowania roszczeń cywilnoprawnych. Takie działania wymagają jednoznacznego sprzeciwu i aktywnej obrony. O plagiacie z punktu widzenia prawa karnego przeczytają Państwo tymczasem we wpisie: Odpowiedzialność karna za plagiat.

W ramach swojej praktyki adwokackiej oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego 
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt