PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Papiery wartościowe, w szczególności akcje i obligacje, są popularną formą pozyskiwania kapitału na działalność przedsiębiorstwa. Są one jednocześnie atrakcyjną formą inwestowania środków pieniężnych, gdyż co do zasady emitenci oferują znacznie wyższe oprocentowanie niż dostępne na lokatach bankowych. W przypadkach niewykupienia obligacji w terminie bardzo często po stronie obligatariuszy pojawia się jednak niepokój oraz pytanie, czy nie padli ofiarą oszustwa. Podobne odczucia mogą towarzyszyć właścicielom akcji w przypadku, gdy nabyli te papiery wartościowe na podstawie informacji (czy to zawartych w prospekcie emisyjnym czy też w raportach publikowanych przez spółkę), które okazały się nieprawdziwe…

Jako adwokat zetknęłam się z problemem papierów wartościowych zarówno w kontekście odpowiedzialności karnej emitenta i osób przygotowujących emisję, jak również pośredników, którzy oferowali papiery wartościowe potencjalnym inwestorom. Sprawy tego typu wcale nie są oczywiste. Choć osoby, które straciły zainwestowane środki pieniężne, czują się oszukane, powody, dla których inwestycja okazała się nietrafiona, nie zawsze wiążą się z realizacją znamion czynu zabronionego pod groźbą kary. Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, a im szybciej poweźmie się kroki w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, tym większa szansa na zaspokojenie roszczeń.

Jako adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

 • odpowiedzialność karna związana z obrotem akcjami na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • odpowiedzialność karna związana z oszustwem przy emisji obligacji,
 • odpowiedzialność karna związana z naruszeniem przepisów dotyczących emisji obligacji (art. 87 ustawy o obligacjach),
 • odpowiedzialność karna związana z naruszeniem celu emisji obligacji (art. 93 ustawy o obligacjach),
 • odpowiedzialność karna pośredników odpowiedzialnych za sprzedaż obligacji,
 • rozpowszechniane nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej z  papierami wartościowymi czyli oszustwo kapitałowe (art. 311 k.k.),
 • podanie nieprawdziwych danych przy emisji obligacji (art. 90 ustawy o obligacjach),
 • nieudostępnianie aktualnych sprawozdań finansowych (art. 91 ustawy o obligacjach),
 • bezprawne ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnych (insider trading) – art. 180 i 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • manipulacja na rynku giełdowym (art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

W praktyce często się zdarza, że przestępstwa związane z papierami wartościowymi nie wyczerpują jedynie znamion zawartych w przepisach regulujących obrót tymi papierami (np. w ustawie o obligacjach). Zachowanie sprawców będzie najczęściej kwalifikowane także w oparciu o przepisy kodeksu karnego. W grę najczęściej będzie wchodziło oszustwo (art. 286 k.k. lub art. 311 k.k.) oraz pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.).

Jako adwokat praktykujący w dziedzinie prawa karnego oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt