ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Konkurencja nie zawsze jest złą rzeczą dla przedsiębiorcy. Częstokroć motywuje do cięższej pracy i wytrwałości. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy konkurencja ma charakter nieuczciwy, naruszając zasady wolnorynkowe. Ustawodawca za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” (art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Działaniem takim będzie przykładowo  wprowadzające w błąd oznaczenie firmy, towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania umowy o pracę, naśladownictwo produktów czy pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.

Za czyny nieuczciwej konkurencji sprawcy grozi w pierwszej kolejności odpowiedzialność cywilnoprawna. Na drodze cywilnej poszkodowany może dochodzić m.in. natychmiastowego zaniechania dalszych działań naruszających interesy przedsiębiorcy. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, sprawa musi się jednocześnie liczyć z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie. Tak będzie w przypadku następujących czynów:

  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji),
  • kopiowanie produktu (art. 24 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji)
  • organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej (art. 24a Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji) 
  • mylące oznaczenie produktu (art. 25 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji)
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie (art. 26 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji)

Ściganie czynów nieuczciwej konkurencji na drodze karnej następuje na wniosek pokrzywdzonego, inicjatywa leży tu zatem po jego stronie.

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt