Jednostka organizacyjna

Występujące w prawie karnym zasady indywidualizacji kary oraz winy przesądzają, że do odpowiedzialności karnej można pociągnąć tylko konkretną osobę fizyczną, sprawcę czynu zabronionego, którego można uznać za winnego popełnienia przestępstwa. Skoro osoby prawne tudzież inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną działają zgodnie z wolą osób fizycznych wchodzących w skład ich organów, to właściwe dla prawa karnego sankcje stosować można tylko wobec tych reprezentantów. Samej jednostki organizacyjnej nie sposób uznać za winną popełnienia przestępstwa w prawnokarnym znaczeniu. Możliwość poddania takiego podmiotu zbiorowego pewnej represji uznaje się dziś jednak za istotny element walki z przestępczością gospodarczą i skarbową. Stąd ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zagrożony pod groźbą kary.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zagrożony pod groźbą kary opiera się na braku należytej staranności w wyborze osoby fizycznej albo braku należytego nad nią nadzoru, względnie na tzw. winie w organizacji. Zważywszy na wysokie kary pieniężne, a w myśl projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – także karę rozwiązania podmiotu zbiorowego, profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa karnego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć interesy takiego podmiotu. W mojej pracy jako adwokat wyznaję bowiem zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to nie jedyna podstawa ingerencji w prawa i wolności jednostki organizacyjnej. Prawo karne skarbowe, a dokładniej kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność posiłkową za wymierzoną sprawcy grzywnę. Do kodeksu karnego wprowadzona z kolei została instytucja przepadku przedsiębiorstwa (tzw. konfiskata rozszerzona). Pomoc adwokata w sprawach karnych jest w tych sytuacjach nieoceniona.

Jednostka organizacyjna może liczyć na następującą pomoc prawną:

  • udzielanie indywidualnych porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych na temat ryzyka odpowiedzialności;
  • reprezentacja w sprawach o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary;
  • reprezentacja w sprawach o nałożenie odpowiedzialności posiłkowej;
  • reprezentacja w sprawach o orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa;
  • opracowywanie procedur wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw;
  • opracowywanie polityk zgodności
  • szkolenia z zakresu prawa karnego i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt