PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIERZYCIELOM

Gospodarka wolnorynkowa jest nierozerwalnie związana z zaciąganiem zobowiązań i ich realizacją. Oczywiście zdarza się, że z jakiś powodów nie dochodzi do wykonania obowiązków dłużnika. Zachowanie takie per se nie jest jednak karalne, a wierzycielom przysługuje droga cywilnoprawna w celu dochodzenia swoich roszczeń. Są jednak przypadki, w który dłużnicy, dokonując określonych czynności faktycznych lub prawnych (czy też zaniechując podjęcie określonych działań do których są zobowiązani), dążą świadomie do utrudnienia wierzycielom zaspokojenia swoich roszczeń. Prawo karne odpowiada na tego typu zachowania, wprowadzając stosowne sankcje. Podstawowe typy odnośnych przestępstw omówione zostały we wpisie: Czy działanie na szkodę wierzycieli jest karalne?

W praktyce zajmuję się pomocą prawną dla osób, którym zostały postawione zarzuty związane z tzw. przestępstwami na szkodę wierzycieli, jak również reprezentuję osoby pokrzywdzone działaniami niesumiennych dłużników. Odnosi się to w szczególności do spraw związanych z następującymi przestępstwami:

 • wyprowadzanie i ukrywanie majątku – art. 300 § 1 k.k.
 • utrudnianie postępowania egzekucyjnego – art. 300 § 2 k.k.
 • pozorne bankructwo (przeniesienie majątku na nowy podmiot) – art. 301 § 1 k.k.
 • doprowadzenie do upadłości – art. 301 § 2 i 3 k.k.
 • faworyzowanie wierzycieli (wybiórcze spłacanie wierzycieli) – art. 302 § 1 k.k.
 • przekupstwo wierzycieli – art. 302 § 2 k.k.
 • prowadzenie nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej (w tym księgowej) – art. 303 § 1 k.k.
 • wyzysk – art. 304 § 1 k.k.
 • wyzysk przy umowie pożyczki lub kredytu – art. 304 § 2 i 3 k.k.
 • podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 522 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • podanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku – art. 522 ust. 2 Prawa upadłościowego
 • niewydanie syndykowi majątku, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów – art. 523 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – art. 373 § 1 Prawa upadłościowego
 • udzielenie nieprawdziwych informacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym – art. 399 Prawa restrukturyzacyjnego
 • niewydanie zarządy ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących majątku – art. 400 Prawa restrukturyzacyjnego

W ramach swojej praktyki oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego; 
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt