PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI

Obligacje są popularną formą pozyskiwania kapitału na działalność przedsiębiorstwa. Z drugiej strony są one atrakcyjną formą inwestowania środków pieniężnych, gdyż co do zasady emitenci oferują znacznie wyższe oprocentowanie niż dostępne na lokatach bankowych. W przypadkach niewykupienia obligacji w terminie bardzo często po stronie obligatariuszy pojawia się jednak niepokój oraz pytanie, czy nie padli ofiarą oszustwa…

Jako adwokat zetknęłam się z problemem obligacji zarówno w kontekście odpowiedzialności karnej emitenta i osób przygotowujących emisję, jak również pośredników, którzy oferowali obligacje potencjalnym inwestorom. Sprawy tego typu wcale nie są oczywiste. Choć osoby, które straciły zainwestowane środki pieniężna, czują się oszukane, powody, dla których nie doszło do wykupienia obligacji, nie zawsze wiążą się z realizacją znamion czynu zabronionego pod groźbą kary.  Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, a im szybciej poweźmie się kroki w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, tym większa szansa na zaspokojenie roszczeń.

Moje doświadczenie obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • odpowiedzialność karna związana z oszustwem przy emisji obligacji
  • odpowiedzialność karna związana z naruszeniem przepisów dotyczących emisji obligacji
  • odpowiedzialność karna związana z naruszeniem celu emisji
  • odpowiedzialność karna pośredników odpowiedzialnych za sprzedaż obligacji

W praktyce często zdarza się, że przestępstwa związane z obligacjami nie wyczerpują jedynie znamion zawartych w przepisach ustawy o obligacjach. Nierzadko zachowanie sprawców będzie kwalifikowane także w oparciu o przepisy kodeksu karnego. W grę najczęściej będzie wchodziło oszustwo (art. 286 k.k. lub art. 311 k.k.) oraz pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.). W kontekście tym zainteresować Państwa może odrębny wpis: Odpowiedzialność karna emitenta obligacji.

Jako adwokat praktykujący w dziedzinie prawa karnego oferuję Państwu: 

  • specjalistyczne doradztwo prawne;
  • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
  • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
  • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt