FAŁSZERSTWO

Fałszerstwo to potoczna nazwa wielu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, które zostały opisane w rozdziale XXXIV Kodeksu karnego. Ich przedmiotem są różnorakie stany faktyczne, w których dochodzi do podrobienia, przerobienia albo posłużenia się sfałszowanym dokumentem jako autentycznym. Dobrem chronionym przez te przepisy jest zaufanie do dokumentów i ich treści. Ubocznie, chronione jest także prawo lub stosunek prawny, którego dany dokument dotyczy. Przyjmuje się przy tym, że osoba której podpis podrobiony nie ma statusu pokrzywdzonego przestępstwem. 

Warto podkreślić, ze przestępstwa związane z fałszerstwem będą dotyczyły wyłącznie dokumentów w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez kodeks karny. Dokumentem jest z kolei każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Relewantnym dokumentem nie będzie zatem każda zapisana kartka papieru, a wyłącznie taka, która zawiera informacje o znaczeniu prawnym. Przykładem może być weksel będący papierem wartościowym. Osoby zainteresowane odsyłam do wpisu: Sfałszowanie weksla (art. 310 k.k.).

Jak adwokat zajmuję się w szczególności następującymi sprawami:

 • podrobienie (fałszerstwo) dokumentu, czyli fałsz materialny (art. 270 k.k.);
 • wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową (art. 270 § 2 k.k.)
 • podrobienie (fałszerstwo) faktury (art. 270a k.k.)
 • poświadczenie nieprawdy w dokumencie, czyli fałsz intelektualny (art. 271 k.k.)
 • poświadczenie nieprawdy na fakturze (art. 271a k.k.)
 • wyłudzenie poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.)
 • użycie podrobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu (art. 273 k.k.)
 • posłużenie się dokumentem stwierdzającym cudzą tożsamość (np. dowodem osobistym) albo jej prawa majątkowe lub kradzież czy też przywłaszczenie takiego dokumentu (art. 275 k.k.)
 • tworzenie fałszywych dowodów (art. 235 k.k.)
 • fałszerstwo pieniędzy lub papierów wartościowych (art. 310 k.k.)
 • puszczenie w obieg podrobionych pieniędzy lub papierów wartościowych (art. 312 k.k.)
 • sfałszowanie urzędowego znaku wartościowego lub znaku urzędowego (art. 313 k.k. i 314 k.k.)
 • fałszowanie narzędzi pomiarowych lub probierczych (art. 315 k.k.)

W ramach swojej praktyk adwokackiej, oferuję Państwu: 

 • specjalistyczne doradztwo prawne;
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji;
 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z ryzykami prawnokarnymi planowanych przedsięwzięć;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Warto wiedzieć:

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt