korupcja

Korupcja jest jednym z bardziej aktualnych problemów życia publicznego i obrotu gospodarczego. Mówić dziś w zasadzie można o wyodrębnianiu się odrębnej gałęzi prawa jaką jest prawo antykorupcyjne.

Tak jak korzyści z zachowań korupcyjnych wydawać się mogą znaczne, tak znaczna jest również surowość sankcji karnej za tego typu proceder. W przypadku przestępstw dotyczących korupcji, kara pozbawienia wolności najczęściej łączona z wysoką grzywną, przepadek korzyści majątkowych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Z tego też powodu istotne jest szczególne wyczulenie na propozycje korupcyjne, zwłaszcza że w większości przypadków ustawodawca wprowadził odrębną klauzulę bezkarności dla sprawców czynnej korupcji, którzy ujawnili okoliczności przestępstwa organom ścigania.

Pomoc adwokata, mogącego udzielić profesjonalnej porady prawnej na wczesnym etapie sprawy, jest nieoceniona. W swojej praktyce adwokackiej zajmuję się m.in. z następującymi sprawami gdzie występuje korupcja:

 • przyjęcie łapówki (sprzedajność), czyli korupcja bierna (art. 228 k.k.),
 • wręczenie łapówki (przekupstwo), czyli korupcja czynna (art. 229 k.k.),
 • korupcja menadżerska (art. 296a k.k.),
 • płatna protekcja (art. 230 k.k.),
 • handel wpływami (art. 230a k.k.);
 • przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 k.k.),
 • poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.),
 • korupcja wyborcza (art. 250a k.k.),
 • korupcja wierzycieli (art. 302 § 2 i 3 k.k.),
 • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 k.k.),
 • korupcja w profesjonalnych zawodach sportowych (art. 46 ustawy o sporcie),
 • korupcja farmaceutyczna (art. 128 prawa farmaceutycznego)
 • korupcja związana z refundacją leków (art. 54 ustawy o refundacji leków).

Rolą obrońcy w sprawach o przestępstwa korupcyjne jest przygotowanie i realizacja odpowiedniej strategii procesowej. Obrona w tego typu sprawach nie należy przy tym do prostych. Często spotkać się tutaj można z prowokacją organów ścigania i obszernym materiałem operacyjnym w postaci stenogramów rozmów telefonicznych. Sprawy korupcyjne są niezwykle delikatne, a udział wyspecjalizowanych instytucji jak Centralne Biuro Antykorupcyjne przemawia za tym, żeby podejrzany miał wsparcie w osobie obrońcy. Mając na uwadze, że jako narzędzie do walki z korupcją często wykorzystywane są takie środki procesowe jak prowokacja czy podsłuchy, niezbędna jest dokładna weryfikacja czy ich przeprowadzenie zostało dokonane zgodnie z przepisami postępowania karnego.

Warto mieć na względzie, że do odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne może dziś zostać pociągnięta nie tylko osoba fizyczna, lecz również podmiot zbiorowy, który osiągnął z tego tytułu pewną korzyść majątkową. Odpowiedzią na istniejące ryzyko odpowiedzialności jest specjalna polityka antykorupcyjna, oparta na międzynarodowej normie antykorupcyjnej ISO 37001. Świadczy ona o przyjętej przez kierownictwo jednostki organizacyjnej zasadzie zerowej tolerancji wobec przejawów korupcji.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej z zakresu korupcji, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub Katowicach.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Korupcja - blog

Łapówka a podziękowanie

Łapówka niejedno ma imię. Problem upominków wręczanych osobom pełniącym funkcję publiczną jest wszechobecny w naszym społeczeństwie. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że podziękowanie...

Czytaj »
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt