Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe o tyle jest specyficzną dziedziną prawa karnego, że ochronie podlegają tutaj przede wszystkim interesy fiskalne państwa. Z tego też powodu walka z przestępstwami skarbowymi podlega stałej intensyfikacji. Tak jak zakres opodatkowania jest szeroki, tak stany faktyczne, rodzące odpowiedzialność karnoskarbową, są rozmaite. Tym, czym odpowiedzialność na gruncie prawa karnego skarbowego różni się jednak od odpowiedzialności podatkowej, jest przesłanka zawinienia. Jest to jeden z filarów obrony w sprawach o przestępstwa bądź wykroczenia skarbowe. Innym filarem jest zasada priorytetu egzekucji przed represją. Liczne instytucje prawa karnego skarbowego przewidują możliwość redukcji lub nawet wyłączenia odpowiedzialności karnej pod warunkiem uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Doradzając Klientowi w za kresie prawa karnego skarbowego biorę pod uwagę różne możliwości obrony. Kontakt z adwokatem powinien jednak nastąpić już na wczesnym etapie postępowania. W praktyce zawodowej zajmuję się m.in. sprawami związanymi z następującymi zagadnieniami:

 • uchylanie się od opodatkowania i narażenie podatku na uszczuplenie (art. 54 k.k.s.),
 • oszustwo i karuzela podatkowa (art. 56 k.k.s.),
 • uporczywe naruszanie terminu wpłaty podatku (art. 57 k.k.s.)
 • firmanctwo (art. 55 k.k.s.),
 • niewystawienie faktury albo rachunku (art. 62 § 1 k.k.s.)
 • obrót pustymi fakturami (art. 62 § 2 k.k.s.), 
 • wyłudzenia podatku od towarów i usług (art. 76 k.k.s.),
 • paserstwo akcyzowe (art. 65 k.k.s.),
 • obrót znakami akcyzy (art. 70 k.k.s.),
 • nielegalne urządzenia gier hazardowych (107 k.k.s.),
 • niewpłacanie lub niepobieranie podatku przez płatnika (art. 77 i 78 k.k.s.)
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 k.k.s.),
 • czynny żal w kodeksie karnym skarbowym (art. 16 k.k.s.),
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 17 k.k.s.).

Do odpowiedzialności za czyn zabroniony przewidziany w prawie karnym skarbowym może dziś zostać pociągnięte także przedsiębiorstwo, które wskutek zachowania osoby fizycznej osiągnęło pewną korzyść majątkową. Aby uchronić się przed taką ewentualnością, zarząd przedsiębiorstwa  powinien wdrożyć wewnętrzną procedurę wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw. Istotne jest wykazanie, iż podjęto odpowiednie środki w celu wyeliminowania ryzyka popełnienia przestępstwa skarbowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub Katowicach.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Prawo karne skarbowe - blog

Oszustwo podatkowe z art. 56 k.k.s.

Oszustwo podatkowe i art. 56 k.k.s. jest kolejną postacią oszukańczych zabiegów, z którymi ustawodawca wiąże sankcję karną. Mówiąc przy tym o oszustwie podatkowym na gruncie...

Czytaj »

Odpowiedzialność posiłkowa z art. 24 k.k.s.

Odpowiedzialność posiłkowa jest specyficzną instytucją prawa karnego skarbowego. Konsekwencje karnoskarbowe dosięgnąć mogą nie tylko sprawcę czynu zabronionego, lecz również podmiot, w imieniu którego sprawca działał...

Czytaj »

Jak złożyć czynny żal do US?

W kodeksie karnym skarbowym istnieje instytucja, która umożliwia sprawcy przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego uniknięcie kary. Jest nią czynny żal. Czynny żal do US (Urzędu Skarbowego)...

Czytaj »
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt