Blog

Polisolokata Generali OmniProfit – odzyskanie opłaty likwidacyjnej z odsetkami

W dniu 11 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie o sygnaturze akt: II C 3903/21 wydał wyrok w którym zasądził na rzecz mojego Klienta kwotę 9.033,14 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Sprawa dotyczyła zwrotu nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej z tytułu rozwiązania polisolokokaty OmniProfit  oferowanej przez Generali. W tym wypadku nosiła ona miano opłaty za wykup.

Spis treści

W złożonym pozwie oprócz zasądzenia samego zwrotu opłaty likwidacyjnej dochodziliśmy również odsetek, przyjmując jako początkowy termin ten wskazany w OWU. Sąd I Instancji nie podzielił jednak naszego zapatrywania w tym zakresie i zasądził odsetki dopiero od chwili upływu terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. Nie zgodziliśmy się z tym rozstrzygnięciem i złożyliśmy apelację od wyroku. Jaki był jej wynik?

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 3 lipca 2023 r. (sygn. akt: V Ca 1047/22) zmienił wyrok Sądu Rejonowego w zaskarżonym zakresie uznając, ze konsument może domagać się odsetek za opóźnienie już od terminu wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a nie dopiero od wezwania do zapłaty.

Razem z Klientem bardzo cieszymy się z wydanego rozstrzygnięcia. Zakończona sprawa potwierdza ugruntowaną już linię orzeczniczą związaną z produktem Generali OmniProfit. Osoby, które zamknęły umowę przed terminem i którym naliczono opłatę za wykup, mogą z powodzeniem ją odzyskać. Więcej na ten temat w poprzednim wpisie dotyczącym odzyskania pieniędzy z polisolokaty Generali.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt