Prawo karne gospodarcze

Przestępczość gospodarcza podpada dziś właściwie pod odrębną gałąź prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze. Specyfika obrotu gospodarczego na tle innych stosunków społecznych przesądza, że przestępstwa gospodarcze również wymagają innego podejścia. Potrzeba zabezpieczenia dokumentacji i ustalenia przepływów finansowych sprawia, iż zwłaszcza w tego typu sprawach organy ścigania sięgać będą po środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W razie zatrzymania istotne jest szybkie zawiązanie kontaktu z obrońcą.

Z drugiej strony, w świetle praktyki organów ścigania w postaci przesłuchiwania w charakterze świadka osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa, szybki kontakt z adwokatem rekomendowany jest także poza przypadkami zatrzymania. Sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia interesów strony już na wczesnym etapie postępowania.

Przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym mają to do siebie, iż są popełniane bez użycia przemocy. Karalność danego zachowania nie zawsze wydaje się w związku z tym oczywista. Szczególnej wagi nabiera z tej perspektywy  profesjonalna pomoc prawna na etapie poprzedzającym popełnienie przestępstwa. Często jestem proszona o opinię prawną na temat ryzyka odpowiedzialności karnej, wiążącego się planowanym przedsięwzięciem. 

Jako adwokat oferuję profesjonalną pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • oszustwo (art. 286 k.k.),
 • przywłaszczenie mienia (art. 284 § 1 k.k.),
 • sprzeniewierzenie mienia (art. 284 § 2 k.k.),
 • oszustwo finansowe (art. 297 k.k.), 
 • fałszerstwo (art. 270 k.k.),
 • nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki (art. 296 k.k.),
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.),
 • piramidy finansowe i działalność parabankowa (art. 171 prawa bankowego),
 • oszustwa kapitałowe (art. 311 k.k.),
 • pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.),
 • przestępstwa związane z obligacjami (art. 87-98 ustawy o obligacjach), 
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
 • plagiat i naruszenie praw autorskich (art. 115 prawa autorskiego),
 • przywłaszczenie praw własności przemysłowej (art. 303 p.w.p.),
 • handel podrobionymi towarami (art. 305 p.w.p.).

Obecnie do odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary, przewidziany w prawie karnym gospodarczym, pociągnąć można nie tylko osobę fizyczną, lecz również podmiot zbiorowy. Celem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed dolegliwymi sankcjami rekomenduje się wprowadzenie wewnętrznej procedury wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa karnego gospodarczego, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub Katowicach.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Prawo karne gospodarcze - blog

Odpowiedzialność karna za plagiat

Odpowiedzialność karna za plagiat stanowi uzupełnienie odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej. Częstokroć stanowi ona zarazem dotkliwe uzupełnienie hańby i potępienia,...

Czytaj »

Sfałszowanie weksla (art. 310 k.k.)

Sfałszowanie weksla jest również istotnym problemem dla prawidłowości obrotu wekslowego, co wypełnienie weksla in blanco w sposób sprzeczny z wolą wystawcy. Prawo karne reaguje na...

Czytaj »
Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.