Blog

Co grozi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie?

O tym, że nie powinno się kłamać, wie każdy z nas. W zależności od okoliczności sprawy, fałszywe informacje mogą nas narazić nawet na odpowiedzialność karną. Także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie może pociągnąć za sobą sankcję karną, z czego niekoniecznie zdajemy sobie sprawę. Odnosi się również do informacji wprowadzających w błąd wiadomości.

Spis treści

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie

Odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie uregulowana została w art. 26 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK). Zgodnie z tym przepisem:

1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż mamy tutaj do czynienia nie z przestępstwami, a z wykroczeniami: ustawodawca przewidział tu bowiem karę aresztu i grzywny. Zastosowanie znajdą tu zatem przepisy dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia, gatunkowo „lżejszymi” czynami zabronionymi pod groźbą kary.

Pomawianie w celu szkodzenia przedsiębiorcy

W art. 26 ust. 1 UZNK opisane zostało pomawianie w celu szkodzenia przedsiębiorcy. Chodzi tutaj o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie, które co do zasady stawiają firmę w złym świetle.

Rozpowszechnianie to czynienie wiadomości ogólnie dostępnymi, tak, aby mogła się z nimi zapoznać nieoznaczona liczba osób. Informacje nieprawdziwe to rzecz jasna informacje sprzeczne z obiektywnie istniejącym stanem rzeczy. Z drugiej strony, informacje wprowadzające w błąd obejmować będą informacje co prawda obiektywnie prawdzie, niemniej przedstawione w taki sposób, aby wywołać u odbiorców (zwłaszcza klientów) mylne i negatywne wyobrażenie o firmie.

Sprawca wykroczenia z art. 26 ust. 1 UZNK musi działać w celu szkodzenia przedsiębiorcy. Jeśli w danym przypadku sprawca sam pozostawał w błędzie co do prawdziwości rozpowszechnionych informacji i nie można mu przypisać celowego działania w celu wyrządzenia szkody firmie, o odpowiedzialności nie będzie mowy.

Nieuczciwe zachwalanie

W art. 26 ust. 2 UZNK opisane zostało z kolei nieuczciwe zachwalanie przedsiębiorcy. Mówiąc oględnie, o ile czyn z ust. 1 ukierunkowany jest na szkodzenie konkurencji, tak czyn z ust. 2 – na przysporzenie dodatkowych korzyści samemu sobie. Co do zasady będzie tu zatem chodziło o rozpowszechniania takich informacji, które przedstawiają firmę w lepszym świetle niż w rzeczywistości.

Pomówienie przedsiębiorcy

W zależności od stanu faktycznego sprawy, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie może wyczerpywać także znamiona przestępstwa zniesławienia z art. 212 k.k. lub zniewagi z art. 216 k.k. Zastrzec niemniej trzeba, że znieważyć można tylko osobę fizyczną. Zbieg art. 26 ust. 1 UZNK z art. 216 k.k. będzie zatem możliwy tylko w przypadku informacji o osobach zarządzających firmą, nie firmie jako takiej. O zniesławieniu możemy już jednak mówić także w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobności prawnej, zatem – niezależnie od ochrony dóbr prawnych osób zarządzających przedsiębiorstwem – ochrony może dochodzić sama firma.

Zbieg z art. 212 k.k. lub 216 k.k. o tyle zmienia nam postać rzeczy, że zastosowanie znajdą do sprawy przepisy kodeksu karnego, przewidujące surowszą karę. Więcej na ten temat znajdą Państwo w odrębnym wpisie dot. zniesławienia i zniewagi.   

Co grozi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie?

Przepisy art. 26 UZNK przewidują karę aresztu lub grzywny. Karę aresztu wymierza się w dniach, od 5 do 30 dni. Kara grzywny wymierzana jest kwotowo, od 20 do 5000 zł. Konkretna kara zależy od okoliczności sprawy, w tym – jeśli chodzi o grzywnę – od sytuacji majątkowej sprawcy.  

W przypadku zbiegu z przepisami kodeksu karnego, sprawca musi się już liczyć z nawet z karą pozbawienia wolności do roku (w przypadku, gdy dyfamujące informacje zostały rozpowszechnione za pomocą środków masowego komunikowania). Co więcej, skazanie za przestępstwo wiąże się już z wpisem w karcie karnej, co w niejednym przypadku stanowi duży problem.

Adwokat Kraków – pomoc prawna

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie to częsty wybieg konkurencji. W dobie Internetu, gdzie klienci opierają się o opinie i komentarze zamieszczone na różnych portalach, dyfamujące informacje mogą rzeczywiście przysporzyć przedsiębiorcy wymiernych strat. Warto wiedzieć, że oprócz odpowiedzialności cywilnej, ustawodawca przewidział także odpowiedzialność karną za tego typu zachowania. Niejednokrotnie dopiero ścieżka karna motywuje konkurencję do zaprzestania nieuczciwych praktyk.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt