Blog

Multiportfel Złoty Wiek VIP – prawomocna wygrana z Vienna Life

W dniu 28 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił apelację towarzystwa ubezpieczeń Vienna Life od wyroku Sądu I Instancji i zasądził na rzecz mojego Klienta zwrot kosztów postępowania. Opłata likwidacyjna którą odzyskaliśmy wynosiła 10.128,93 zł.

Spis treści

Postepowanie dotyczyło polisolokaty Multiportfel Złoty Wiek VIP, o której zastosowanie znajdowało OWU o indeksie OW-R-ZVIP-110401.

Wydany wyrok, potwierdza ugruntowaną już linię orzeczniczą dotyczącą niedozwolonego charakteru postanowień dotyczących świadczenia wykupu. Innymi słowy chodzi o zapisy umowy dotyczące tzw. opłat likwidacyjnych. Więcej na ten temat w odrębnym wpisie dotyczącym tego, jak odzyskać opłatę likwidacyjną.

Orzeczenie jest prawomocne, a więc Klient oczekuje już tylko na przelew środków. Decyzja Sądu potwierdza także, że w przypadku rozwiązania polisolokaty przed terminem warto przeanalizować możliwości odzyskania opłaty likwidacyjnej.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam również stopień doktora nauk prawnych z dziedziny prawa karnego. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Więcej o mnie...

Bezpieczeństwo prawnokarne
Jak mogę Państwu pomóc?
Zakres pomocy prawnej różnić się będzie w zależności od Państwa roli w postępowaniu karnym: osoba oskarżona bądź pokrzywdzona. Odrębna oferta kierowana jest także do jednostek organizacyjnych, gdzie pomoc prawna ma zasadniczo charakter pozaprocesowy.
sprawy karne - osoba pokrzywdzona

Pokrzywdzony

sprawy karne - jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Kontakt